fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Lapas

Tēmas

Šodien ir piektdiena, 3. februāris, 4. Svētdiena/nedēļa pēc Zvaigznes dienas
Vārdadienu svin Vida, Ida, Aīda

Bīskaps apmeklēs Krustpils draudzi

10. decembrī, 2. Adventa svētdienā Krustpili apmeklēs bīskaps Einārs Alpe un plkst. 10:00 vadīs Dievkalpojumu ar pateicību par dievnama atjaunošanu, un iesvētīs atjaunoto dievnama torni. Dievkalpojumā piedalīsies Jēkabpils pašvaldības pārstāvji. Bīskaps šajā apmeklējumā arī iesvētīs draudzes kalpošanā trīs pērminderus. Pēc dievkalpojuma visi aicināti pie kafijas un tējas galda.

[…]

4. Adventa svētdiena

Ceturtā Adventa svece ir Eņģeļu svece. Tā simbolizē Pestītāja pēdējo atnākšanu godībā ar visiem eņģeļiem, lai ņemtu visus patiesi ticīgos sev līdzi uz debesīm.

3. Adventa svētdiena

TreÅ¡o Adventa sveci sauc par Ganu sveci. Tā simbolizē PestÄ«tāja atnākÅ¡anu ļaužu sirdÄ«s caur ticÄ«bu Viņa svētajam vārdam. TreÅ¡ajā Adventa svētdienā vainagā deg jau trÄ«s sveces. Trešā parasti ir rozā svece, kas izsaka prieku par Kristus Adventu (atnākÅ¡anu). Ganiem, kas naktÄ« sargāja savus lopus un izbijās no Kunga godÄ«bas spožuma, eņģelis no debesÄ«m sacÄ«ja: “NebÄ«stieties, […]

Kunga Advents

Adventa psalms (24:7-10) sniedz Å¡Ä« laika noskaņu. Tur kādu gaida, tur kāds nāk, tur kādu godā par ķēniņu. Tāpēc “vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jÅ«s mūžīgās durvis, lai godÄ«bas ķēniņš ieiet!” (Ps 24:7) Taču Å¡is godÄ«bas Ķēniņš – pasaules RadÄ«tājs necildina Sevi. Viņš klauvē manā un tavā sirdÄ«: “Redzi, Es stāvu durvju priekšā […]

2. Adventa svētdiena

Bētlemes svece – to aizdedz otrajā Adventa svētdienā kopā ar pirmo un tā reprezentē Jēzus, Dieva Dēla, Mesijas atnākÅ¡anu pasaulē, dzimuÅ¡u no jaunavas Marijas. Tas ir sagatavoÅ¡anās simbols sastapt Kristus Bērnu. Bētlemes simbols vienā ziņā nav iepriecinoÅ¡s – Bētlemes ļaudis jau nekā Ä«paÅ¡i negaidÄ«ja PestÄ«tāja atnākÅ¡anai tanÄ« naktÄ«, kad Viņš piedzima. Viņam pat neatradās vieta […]

1. Adventa svētdiena

Å odien aizdedzam pirmo Adventa sveci. To sauc par Pravietojuma sveci. Tā simbolizē Vecās DerÄ«bas pravietojumus (piem., Cah 9:9-10 Priecājies no sirds, Ciānas meita! Gavilē, Jeruzālemes meita! Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnÄ«gs un tavs palÄ«gs, Viņš ir miermÄ«lÄ«gs, Viņš jāj uz ēzeļa, uz ēzeļa mātes kumeļa. Mt. 21:5; Jņ. 12:15 10 “Tad Es […]

Advents. Adventa izcelsme

Saskaņā ar pastāvoÅ¡o tradÄ«ciju, Advents ir liturÄ£iskais laiks, ar kuru sākas jaunais [rietumu] BaznÄ«cas gads. Tas ietver sevÄ« četras svētdienas. Pirmā Adventa svētdiena iekrÄ«t tuvākajā svētdienā Sv. apustuļa Andreja dienai (30. novembrÄ«), agrākais, 27. novembrÄ« – tad Advents ilgst 28 dienas, vēlākais, 3. decembrÄ« – tad Adventu svin tikai 21 dienu. Adventa laikā kristieÅ¡i, pirmkārt, […]

2. Adventa svētdienā

2. Adventa svētdienas evaņģēlija lasÄ«jums (Mt 11:2-10) mums daudz runā par gudrÄ«bu. GudrÄ«bu tai nozÄ«mē, kādā to saprot Jēzus. ArÄ« mÅ«sdienās bieži tiek uzdots jautājums Vai Tu esi Tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidÄ«t? Vai tu esi tas, kas dos man/mums dzÄ«ves piepildÄ«jumu, jeb man/mums citu gaidÄ«t? Kas bÅ«s mÅ«su uzticÄ«bas persona, pirmais […]

Par Kristus otro atnākšanu un garīgo saprātu

Pirms Kristus otrās atnākÅ¡anas bÅ«s zÄ«mes pie saules, mēness un zvaigznēm, jÅ«ra kauks un celsies. Kā atÅ¡Ä·irt Å¡Ä«s zÄ«mes no antikrista zÄ«mēm? Kā atÅ¡Ä·irt Å¡Ä«s zÄ«mes no antikrista zÄ«mēm, jo arÄ« viņš darÄ«s zÄ«mes pie saules, mēness, zvaigznēm, gaisa (Mk. 8:11-12). Pirmās zÄ«mes bÅ«s Ä«stas. Ar to tās pilnÄ«gi atÅ¡Ä·irsies no antikrista zÄ«mēm – parādÄ«bām, […]

Adventa litānija

Ak dievišķā gudrība, Vārds, kas iziet no Visaugstākā, tu, kas aptver sākumu un galu un valdi visu ar spēku un žēlastību, nāc un māci mums to īsto ceļu, nāc un nekavējies: Jā, nāc Kungs Jēzu!

Ak Kungs, tu savas Tautas Valdniek, tu kas ugunīgā krūmā parādījies,

[…]


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.30 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPÅ ANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]