fbpx
Dziesmu un lūgšanu grāmata Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir otrdiena, 18. jūnijs, 3. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Madis, Alberts

1898–1900 Ā.Mačulāns

AdamsMaculaans Ādams Mačulāns

Ādams Mačulāns (dzimis 1864 Kaldabruņā, miris ?). Kalpojis Krustpils draudzē 1898–1900.g.

Ceļa biedrs 1964.g. TEOLOGA SIMTS GADU PIEMIŅA Šogad 10. aprīlī varējām atcerēties mācītāja Dr. theol. Ādama Mačulāna simts gadu dzimšanas piemiņu. Viņš dzimis 1864. g. 10. aprīlī Kaldabruņā, studējis teoloģiju Tērbatas universitātē no 1888. līdz 1893. g. un pēc fakultātes beigšanas papildinājies vēl 1896. g. Berlīnes universitātē. Studiju laikā pievienojies korporācijas “Lettonia” saimei. Pēc ordinācijas 1895. g. kalpojis no 1898. – 1900. g. par mācītāju Krustpilī, bet no 1900. – 1918. g. ev lut. draudzē Minskā. Pēc atgriešanās dzimtenē Latvijas neatkarības posmā bijis Teoloģijas institūta direktors, no 1921. – 1938. g. Baznīcas Virsvaldes oficioza “Svētdienas Rīts” atbildīgais redaktors, vēlāk Baznīcas virsvaldes archīva pārzinis. Jaunībā publicējis daiļliterātūras darbus žurnālā “Austrums” un “Sēta, Daba, Pasaule.” 1933. g. L.U. teoloģijas fakultāte Ād. Mačulānam piešķīra teoloģijas doktora gradu par disertāciju “Jēzus līdzības un sirdsapcietināšanas (porozis) problēma mūsu kanoniskajos evaņģelijos.” Baznīcas virsvalde iecēla Dr. theol. Ād. Mačulānu par priekšsēdi Jaunās Derības emendācijas komisijā. Šai darbā viņš pārtulkoja arī Mateja evaņģeliju un abas Pāvila vēstules korintiešiem no grieķu orīģināla. Vēlāk līdz mūža galam – jau sirmā vecumā – viņš nodarbojās ar Vecās Derības tulkošanu no orīģināla, paveicot lielo praviešu rakstu un psalmu tulkošanu. Cik zināms, viņa tulkojums ir arī izmantots jaunajam bībeles izdevumam, ko sagatavo Britanijas un Ārzemju Bībeles sabiedrība Londonā. Mira Dr. theol. Ād. Mačulāns 1959. g. 28. janvārī Eisfeldā, Tīringā, Vācijas austrumu zonā.

 

 

 

AdamsMaculans100

 

ordinēts Jelgavā (Mitau) par adjunktu-mācītāju uz Angermindi (Rindu), Kurzemē 1895.10.15

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

9.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]