fbpx
Dziesmu un lūgšanu grāmata Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir otrdiena, 18. jūnijs, 3. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Madis, Alberts

Aizlūgšanas

Dievkalpojumā draudzes lūgšanā lūdzam Dievu par visiem kristītajiem. Ja nepieciešamas īpašas aizlūgšanas par konkrētiem cilvēkiem, viņu veselības vai citās vajadzībās, piesakiet aizlūgšanu mācītājam pirms dievkalpojuma. Ja Jums nav iespējams piedalīties dievkalpojumā, zemāk redzamajā formā ierakstiet tā cilvēka vārdu un vajadzību, par kuru jāaizlūdz, un nosūtiet mācītājam uz e-pastu.

Draudzes Lielajā lūgšanā iksvētdienas aizlūdzam:

Par Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu, tās Virsganu Arhibīskapu Jāni, par Bīskapiem Eināru, Hansu Martinu, par visiem garīdzniekiem un draudžu locekļiem.

Par LELB iekšmisiju un ārmisiju
Par žurnālu un portālu Svētdienas Rīts un tā darbiniekiem

Par Lutera Akadēmijas pasniedzējiem un studentiem, garīdznieku sagatavošanu un laju izglītošanu
Par Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolas pasniedzējiem un studentiem
Par Pastorālās Vadības Institūtu, mācītāju tālākizglītību

Par Svētdienas skolas nozari Baznīcā, par Daugavpils diecēzes un Sēlpils prāvesta iecirkņa draudžu Svētdienas skolām
Par Krustpils draudzes Svētdienas skolu, tās skolotājiem, viņu palīgiem un bērniem, un viņu vecākiem
Par kristīgo mācību vispārizglītojošajās skolās, bērnudārzos, par skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem

Par LELB jaunatnes nozari, LELB Jaunatnes Centru un tā darbiniekiem
Par LELB Diakonijas nozari un tās darbiniekiem
Par finansu nozari un LELB īpašumu apsaimniekošanu Baznīcas labā

Par vienu no LELB draudzēm un tās mācītāju pēc LELB Gadagrāmatas kalendāra
Par vienu no LELBāL (ārpuslatvijas) draudzēm un tās mācītāju pēc LELB Gadagrāmatas kalendāra

Par Krustpils draudzes kalpotājiem un draudzes locekļiem, par kristītajiem un iesvētītajiem un tiem, kas uz to gatavojas
Par draudzes padomi, mācītāju, priekšnieku, pērminderiem, ērģelnieku, diakonijas darbiniekiem, dāmu komiteju
Par māsu draudzi Hamiltonā, Kanādā, mācītāju Dāvi Kaņepu un prāvestu Ivaru Gaidi
Par mācītāju Helmutu Braueru Vācijā un viņa līdzstrādniekiem

Par mirušajiem LELB garīdzniekiem, Krustpils draudzes locekļiem u.c.

Par valsti, prezidentu, valdību, pašvaldībām, Jēkabpils pilsētas domi, Krustpils novada pašvaldību, tās darbiniekiem

 

30 comments to Aizlūgšanas

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

9.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]