fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir trešdiena, 21. februāris, 1. Gavēņa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Eleonora, Ariadne

Katehēze

ir ticības mācības pamatu apgūšana jautājumu un atbilžu formā, mūsdienās – arī brīvā stāstījumā.
Katehisms jeb katķisms – latīņu catechismus < sengrieķu katēchēsis ‘pamācība’.
Katehēts – ticības mācības pamatu skolotājs.
Katehūmens – tas, kurš gatavojas kristīties un/vai iesvētīties un apgūst katehismu.Kathēzes mērķis– kristīt un/vai iesvētīt par Baznīcas locekli, sagatavot un vadīt kristīgā dzīvē kā Kristus pavēlējis: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt 28,19-20)Krustpils draudzē katehēze notiek kā Vārda dievkalpojums (t.i. bez Altāra sakramenta), kura gaitā iesaistās arī paši dažādu paaudžu katehūmeni ar Dieva vārda lasījumiem un/vai lūgšanām, ziedošanu. Sprediķis par kārtējo katehisma mācību ir interaktīvs un papildināts ar iespējamiem mākslas un citiem uzskates līdzekļiem. Katehēze ietver arī atsevišķu Baznīcas dziesmu, piemēram, luterāņu himnas “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils” kopīgu iemācīšanos. Dievkalpojumus apmeklē arī jau kristīti un iesvētīti draudzes locekļi, tā atjaunodami un pārbaudīdami savas ticības pamatus.
Gatavojoties kristībām un/vai iesvētībām, katehūmenam jāprot atbildēt uz jautājumiem par katehismu. Mazo bērnu kristīšanas gadījumā tas jāprot viņu vecākiem un krustvecākiem, kuri būs bērnu pirmie tiešie kristīgie audzinātāji.

Jautājumi par katehismu  Pieteikums draudzes reģistram  (faila nosaukumā jābūt vārdam un uzvārdam)

Pieteikumu un atbilžu failus nosūtiet mācītājam uz e-pastu vai šeit:

[inline_upload]

Izlasāmā literatūra:

BĪBELES LASĪŠANAS CEĻVEDIS iepazisim_bibeli (pdf)

1. JAUNĀ DERĪBA
lasīt tiešsaistē

MilestibaPatiesibaZelastiba2. MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA
lejuplādēt
Kristīgais katehisms A.D. 2000
Pērs Anderss Grunnans

Grāmatas pamatā ir Mārtiņa Lutera “Mazais katehisms”. Grāmatas autors, jaunais zviedru teologs P.A. Grunnans, sniedz mūsdienīgus komentārus katrai katehisma sadaļai. Grāmata ieteicama gan kā materiāls iesvētes mācībai, gan kā pašizglītošanās līdzeklis, kas sniegs aizvien jaunus ieskatus katehisma vienkāršā teksta neizsmeļamajos dziļumos.

Avots: http://www.lmf.lv

__________________________________________

Ieteicamā literatūra:

BoGircs_LielieMeliUnLielaPatiesibaLIELIE MELI UN LIELĀ PATIESĪBA (lejuplādēt)
Bo Gīrcs

Luterisma mantojuma fonds izdod zviedru bīskapa Bo Gīrca grāmatas „Lielie meli un lielā patiesība” otro izdevumu. Nepilna pusgada laikā pirmais izdevums tika „izķerts”, tāpēc ar prieku paziņojam par šo otro izdevumu.
Šī jau ir trešā grāmata (pirmās divas bija „Dieva āmurs”, „Kristus baznīca”), kura būs pieejama Latvijas lasītājam. Šajā grāmatā autors aplūko dažādus iebildumus, kuri ir vērsti pret kristīgo ticību no ateistu un sekulāro humānistu viedokļa, tos atspēkodams. Tādējādi šī grāmata ir ierindojama kristīgās apoloģētikas grāmatu sarakstā, kura lasītājam vienkāršā valodā un veidā, sniedz padomus sarunai ar ateistiem un citiem „neticīgajiem”. Tajā pašā laikā cauri visai grāmatai vijās „augšāmcelšanās tēma”, kura ir mēģināta atspoguļot uz grāmatas vāka.

Avots: http://www.lmf.lv
KRISTĪBA
Deivids Skērs

kristiba

Lejuplādēt grāmatu (PDF formātā)
Luterisma Mantojuma fonds elektroniskā formā izdevis Deivida Skēra grāmatu “Kristība”, kas sniedz tradicionālu un vienlaikus arī svaigu skatījumu uz Kristības sakramentu. Izdevums pieejams www.lmf.lv. Doktors Deivids Skērs ir sistemātiskās teoloģijas un Jaunās Derības teoloģijas pasniedzējs Konkordijas teoloģijas seminārā Fortveinā, ASV, kā arī šī semināra Sistemātiskās teoloģijas fakultāres vadītājs un žurnāla Concordia Theological Quarterly redaktors. Dr. Skērs ir daudzu teoloģisku grāmatu un rakstu autors un tiek uzskatīts par vienu no ražīgākajiem savas paaudzes konfesionāli luteriskajiem teologiem. Lasīt vairāk...

2 comments to Katehēze

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]