fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir piektdiena, 24. maijs, Vasarsvētki - Svētā Gara svētki
Vārdadienu svin Marlēna, Ilvija, Ziedone

2012. gads

Svētdienas skolas pārskats pār 2012./2013. gadu

skolotāja Alda Miezāka

  • Pagājušo mācību gadu noslēdzām, kā katru gadu – ģimenes dienā. Apliecību par mācību gada beigšanu saņēma 21 skolēns.
  • Vasarā skolēni piedalījās talkās un strādāja kopā ar pārējiem draudzes locekļiem. Bērni ir kopuši baznīcu, vākuši atkritumus tās apkārtnē un darījuši citus darbus.
  • Esam uzkāpuši baznīcas tornī un apskatījuši baznīcas zvanu.
  • 26. augustā 9 skolēni, skolotāja un vecāki braucām uz Medņiem un piedalījāmies Unguru draudzes baznīcas dienas labdarības akcijā. Uzstājāmies ar priekšnesumiem, kā arī dāvinājām trūcīgajām Medņu ģimenēm sagatavotas dāvaniņas ar dažādiem skolas piederumiem.
  • Jauno mācību gadu iesākām Pļaujas svētkos. Nodarbības notika 2x mēnesī. Tās vadīja divas skolotājas – Alda Miezāka un Dace Vališina. Svētdienas skolu iesāka 17 skolēni vecumā no 4-14 gadiem. Bērni pēc vecuma grupām nebija un nav atdalīti, jo uzskatu, ka bērniem jāmācās draudzīgi sadzīvot, tāpat, kā ir ģimenēs, palīdzot viens otram. Nodarbībās mainās uzdevumu grūtības pakāpe, atšķirībā no bērnu vecumiem. Bet ir lietas, ko visi var darīt kopā.
  • 17.novemrī 12 bērni un 2 vecāki braucām uz Rīgu, kur piedalījāmies kristīgās mūzikas festivālā „Mūzikas spārni”. 10 bērni dziedāja bērnu korī, 2 bija skatītājos. Visi apmeklēja dažādas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, iepazinās un izmēģināja spēlēt dažādus mūzikas instrumentus. Kopā noskatījāmies festivāla jubilejas svētku salūtu. Brauciena laikā apskatījām arī Skrīveru pilskalnu un svētvietu Daugavas krastā.
  • Ziemassvētkos bērni saņēma draudzes sagatavotas konfekšu paciņas. Paldies!!!
  • Pateicoties Hamiltonas draudzes ziedojumiem, tagad Svētdienas skolā ir mājas kinozāle. Ir iespēja skatīties video, klausīties mūziku, mācīties dziesmas, klausoties fonogrammas. Esam skatījušies kristīga satura mācību filmu. Es Svētdienas skolas nodarbībās varu bērniem parādīt un pastāstīt to, ko ģimenēs vecāki nekad nedarīs. Paldies tiem vecākiem, kuri to saprot un atbalsta un ļoti žēl to vecāku, kuri to nesaprot un kritizē. Hamiltonas draudzei esmu nosūtījusi pateicības vēstuli un fotogrāfijas, kur esam redzami.
  • Šā gada 17.februārī projekta „Samariešu dāvanas”  ietvaros 25 bērni piedalījās Svētdienas skolas rīkotajā pasākumā „Vislielākā dāvana”. Bērniem tika dota iespēja iepazīt Dieva mīlestību redzamā un taustāmā veidā – saņemot dāvanu kastīti. Līdz ar to tika uzsākts 12 nodarbību kurss, lai bērni iepazītu Jēzu. Tagad nodarbības notiek katru svētdienu. Apgūt nodarbības „Lielākais ceļojums” ir pieteikušies 22 skolēni.
  • Ir aptaujāti visu skolēnu vecāki un ir saņemtas atļaujas par fotogrāfiju izvietošanu baznīcā Svētdienas skolas vajadzībām. Draudzes locekļi u.c. varēs apskatīt dažādas aktivitātes, kurās esam piedalījušies.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

9.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]