Tēmas

Šodien ir otrdiena, 24. novembris, vārdadienu svin Velta, Velda
Mūžības svētdiena/nedēļa 

Nolikums

Krustpils evaņģēliski luteriskās draudzes nolikums

Krustpils evaņģēliski luteriskā draudze (turpmāk – draudze) ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (turpmāk – LELB) sastāvdaļa.

Draudze atzīst un darbojas saskaņā ar LELB Satversmi un šo nolikumu, kā arī ievēro Latvijas Republikas Satversmi un Latvijas Republikas likumus.

Draudzes mācību definē LELB Satversmes Preambula.

Draudzes mērķi un uzdevumi ir pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgas izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.

Draudzē notiek dievkalpojumi, svētdarbības (kristības, iesvētības, laulības, izvadīšanas, dažādas iesvētīšanas, u.c.). Šīs ceremonijas notiek saskaņā ar LELB noteikto kārtību.

Draudzes struktūru veido institūcijas: draudzes sapulce, draudzes sapulces vēlēta draudzes padome un revidenti, draudzes padomes vēlēta draudzes valde. Par draudzes institūciju darbu atbild draudzes amatpersonas: draudzes padomes un valdes locekļi, tai skaitā draudzes padomes vēlēti draudzes priekšnieks un draudzes valdes priekšnieks, kā arī draudzes sapulces ievēlēti revidenti. Draudzes priekšnieka un draudzes valdes priekšnieka amatu izpilda viena persona, ja draudzes padome nav lēmusi citādi. Draudzes mācītājs vai mācītāji ir draudzes padomes un valdes balsstiesīgi locekļi.

Draudzes sapulci veido visi balsstiesīgi draudzes locekļi. Draudzes sapulce tiek sasaukta un tās lēmumi pieņemti LELB Satversmē noteiktā kārtībā.

Draudzes padome ir draudzes lēmējinstitūcija. To veido draudzes sapulce ievēlot tajā 10-30 draudzes padomes locekļus un, ja nepieciešams, līdz 10 draudzes padomes locekļu kandidātus. Īpašos gadījumos iecirkņa prāvests var atļaut draudzes sapulcei ievēlēt padomē 5-9 locekļus … Draudzes padomē var ievēlēt tikai balsstiesīgus draudzes locekļus. Draudzes padomes sastāvā ir jābūt pārstāvētām draudzes darba nozarēm. Draudzes padomes tiesības un pienākumi, darbības kārtība noteikti LELB Satversmē. Gan jaunievēlēta draudzes padomes un valdes sastāva gan atsevišķu jaunievēlētu tās locekļu un revidentu pilnvaras stājas spēkā ar viņu ievešanu amatā, kas notiek pēc šo amatpersonu apstiprināšanas Virsvaldē.

Draudzes priekšnieks ir draudzes padomes priekšsēdētājs. Viņu ievēl draudzes padome savā pirmajā sēdē no sava vidus uz draudzes padomes pilnvaru termiņu. Draudzes priekšnieka tiesības un uzdevumi noteikti LELB Satversmē, viņš darbojas saskaņā ar šo nolikumu, draudzes padomes un valdes lēmumiem un par savu darbību ir atbildīgs draudzes mācītāja un draudzes padomes priekšā. Draudzes priekšnieks ir tiesīgs vienpersonīgi (atsevišķi) pārstāvēt draudzi, rīkoties un parakstīties draudzes padomes un valdes vārdā uz šī nolikuma pamata bez īpaša pilnvarojuma.

Draudzes valde ir draudzes izpildinstitūcija. To veido draudzes padome savā pirmajā sēdē uz draudzes padomes pilnvaru termiņu. Draudzes padome var valdi ievēlēt no sava vidus vai no balsstiesīgiem draudzes locekļiem, kuri nav draudzes padomē. Draudzes valdes sastāvā ietilpst: draudzes mācītājs vai mācītāji, draudzes valdes priekšnieks un mantzinis. Citi valdes locekļi var tikt valdē ievēlēti pēc vajadzības. Draudzes valdes pienākumi, darbības kārtība noteikti LELB Satversmē.

Draudzes valde pārstāv draudzi.

Revidentus draudzes mantas, finanšu un saimnieciski ekonomiskās darbības pārbaudei ievēl draudzes sapulce. Par draudzes revidentiem nav tiesību ievēlēt draudzes padomes locekļus. Revidentu pienākumus un tiesības nosaka LELB Satversme un LELB Sinodes izdoti Baznīcas noteikumi.

Draudze darbojas LELB Sinodes noteiktā teritorijā Daugavpils diecēzē. Draudzes vadība atrodas deklarētajā juridiskajā adresē: Rīgas ielā 211a, Jēkabpils LV5202.

Draudzes locekļu pienākumus un tiesības, kā arī to iestāšanās un izstāšanās kārtību nosaka LELB Satversme.

Draudzes pienākums un atbildība ir uzturēt savu mācītāju vai mācītājus un dot draudzes garīgam darbam nepieciešamo nodrošinājumu. Draudze piedalās LELB dzīvē un kalpošanā un dod tai nepieciešamos līdzekļus saskaņā ar Latvijas Sinodes lēmumiem.

Draudzei un tās dibinātajām iestādēm, kurām piešķirts juridiskās personas statuss, ir tiesības saņemt ziedojumus, iegūt īpašumā kustamu un nekustamu mantu.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 11.00
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS

 


SVĒTDIENAS SKOLA
(pagaidām nenotiek)
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
grupā
piektdien, 9.oktobrī 18.30
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
— individuāli
Pieteikties pie mācītāja 

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov