fbpx
Dziesmu un lūgšanu grāmata Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir sestdiena, 13. jūlijs, 6. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Margarita, Margrieta

Homīlija

“Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem vārdiem.” (Psalms 119:9)

Mēs pazīstam šos vārdus jaunajam cilvēkam, taču es ticu, ka tas uzrunā visus, vai tie būtu jaunieši, vīri vai sievas.

Kā mēs varam notīrīt savu ceļu? Kā varētu kļūt notīrījušies Dieva priekšā? Turoties pie Taviem vārdiem. Dieva Vārdiem! Tieši ar Dieva Vārdu mēs iepazīstam savu grēku, kā arī lielo upuri, ko Jēzus deva ar Savām asinīm, kā vienīgo pretgrēka līdzekli. Tieši uz šīm asinīm Vārds vienmēr fokusē mūsu sirdis, lai tās šķīstītu un tām piedotu. Vārds runā arī uz atpestīto dvēseli, lai tā ietu taisnīgi un uzmanīgi pa dzīves ceļu.

Vai mēs mīlam Vārdu? Vai mīlam tā Kunga likumus, kas mums parāda, kā iet savu ceļu? Vai esam glabājuši Viņa Vārdu savās sirdīs? 11. pantā ir teikts: “Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi.”  Glabāsim tos tur un ņemsim vērā, un būsim paklausīgi Viņa Vārdam, un negrēkosim, kā teikts 1 Jāņa 2:1: “Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu.” (t.i., negrēkotu mērķtiecīgi, labprātīgi). Tieši ar tā Kunga spēku mēs spējam gūt virsroku!

Tu, dārgais Vārds, mūsu ceļvedi uz debesīm, mūsu kāju spīdekli un gaišum uz mūsu ceļiem, evaņģēlija izplatītāj ar vēsti par asinīm, izpirkšanas, uzmodināšanas un jaunpiedzimšanas darbarūķi, ticības, cerības, prieka, miera devēj, mūsu Glābēj, mūsu mūžīgā dzīve!

Pols Koponens

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

9.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]