fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir trešdiena, 21. februāris, 1. Gavēņa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Eleonora, Ariadne

JUDICA – 2. Svētdiena pirms Lieldienām

056_JudicaJUDICA – Otrā svētdiena pirms Lieldienām

Kristus Ciešanu laika pirmā svētdiena

Tā kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem (Mt.20:28).

Lasījumi: Īj.33:23-28 / IV Moz.21:4-9; Ēbr.9:11-15; Jņ.8:46-59

A: Ec.37:1-14; Ps.130; Rom.8:6-11; Jn.11:1-45
B: Jer.31:31-34; Ps.51:1-12 / 119:9-16,17-22; Ēbr.5:5-10; Jņ.12:20-33
C: Jes.43:16-21; Ps.126; Fil.3:4b-14; Jņ.12:1-8
Dziesma: Sevi, augstais priesteri 130
Liturģiskā krāsa – violeta
Gods Dievam augstībā un Gods lai ir Tēvam un Dēlam – nedzied

Psalms (Introitus)
I.

Gādā man taisnību, mans Dievs, un izved galā manu prāvu pret nesvētiem ļaudīm. Sūti savu gaismu un savu patiesību, ka tās mani aizved tavā svētajā kalnā, tavos mājokļos. Ak, kaut es nokļūtu pie tava altāra, pie tevis, kas man piešķir prieka pilnu sajūsmu! Tad es gavilētu un tev pateiktos, ak, mans Dievs! [Ps.43:1a,3,4]
Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm, kas var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par pestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. [Ebr.7:26,25; Jes.53:5b]
II.
Antifons (Ps.43:1,2)
Tiesā mani, Dievs, un iztiesā manu tiesu, jo tu esi Dievs, kas mani sargā.
Psalms 43
Tiesā mani, Dievs, un iztiesā manu tiesu pret nesvētiem ļaudīm,
* izglāb mani no tiem viltīgiem un netaisniem.
Jo tu esi mans stiprais Dievs,
* kāpēc tu mani atstūmi?
Kāpēc man būs staigāt noskumušam
* un ienaidnieka spaidos.
Sūti savu gaišumu un savu patiesību,
* ka tie mani vada
un noved uz tavu svēto kalnu
* un tavā mājoklī;
ka es ieeju pie Dieva altāra,
* pie tā stiprā Dieva, kas man par prieku un par līksmību,
un tev uz koklēm pateicos,
* ak Dievs, mans Dievs!
Ko tu bēdājies, mana dvēsele,
* un esj tik nemierīga manī?
Cerē uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos,
* ka viņš manam vaigam par pestīšanu un mans Dievs.

Kolektas lūgšana
I.

Visspēcīgais Dievs, mēs tevi lūdzam, raugies žēlastībā uz saviem ļau’dīm,
caur savu labestību uzturi mūsu miesu, un sargi mūsu garu, lai tev kal’pojam.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.
II.
Visuvarenais Dievs, mūsu atpircēj, mēs tevi lū’dzam:
atjauno mūs ar savu Svēto Ga’ru,
lai mēs spētu sekot tavām pavēlēm un sludināt tavu mī’lestību –
caur tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.

Prefācīja
(sv. Krusta)
Tiešām tā ir labi un tā piederas ‘un ir “svētīgi,
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū’žīgais “Dievs,
* visos laikos un visās “vietās “pateicam;
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ‘krusta “koku:
kā no koka nāca nāve, tā no koka at’plauka “dzīvība;
* kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku “jātop “uzvarētam.
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de’besu “pulkiem
* slavējam tavu go’dību, “dziedādami…

Postcommunio
Kungs mūsu Dievs, tu, kas caur tavu Sakramentu esi mūs at’dzīvinājis,
paliec pie mums un sargi caur savu pastāvīgo klāt’būtni.
Caur mūsu Kungu Jēzu Kris’tu.

Pants
Ps.129:4
Tas Kungs ir taisns:
* viņš sarāva bezdievju valgus.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]