< ?php wp_votd(); ?>

Šodien ir pirmdiena, 21. oktobris, vārdadienu svin Severīns, Urzula
18. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem 

LAETARE – 3. Svētdiena pirms Lieldienām, Gavēņa ceturtā svētdiena

042_LaetareLAETARE – Trešā svētdiena pirms Lieldienām, Gavēņa ceturtā svētdiena

Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļus (Jņ.12:24).

Lasījumi: Jes.52:7-10; Gal.4:21-31; Jņ.6:1-15

A: ISam.16:1-13;Ps.23; Ef.5:8-14; Jņ.9:1-41
B: IVMoz.21:4-9; Ps.107:1-3,17-22; Ef.2:1-10; Jņ.3:14-21
C: Joz.5:9-12; Ps.32; IIKor.5:16-21; Lk.15:1-3,11b-32
Dziesma: Jēzus man dod prieku 184
Liturģiskā krāsa – violeta
Gods Dievam augstībā – nedzied

Psalms (Introitus)
I.
Kungs, tu esi sacījis: priecājieties ar Jeruzalemi un līksmojiet visi par to, kas to mīlat un kas bijāt par to noskumuši. Jo tu, Kungs, sajūti žēlastību pret Ciānu, tu padarīsi visas tās tuksneša kopu par tā Kunga dārzu. Tur radīsies tad prieks un līksmība, tur atskanēs pateicības un slavas dziesmas. Lai mana mute teic tavu slavu!
[Jes.66:10; 51:3; Ps.51:17]
Tā saka tas Kungs: raugi, es tevi vilinādams aizraušu un vedīšu tevi tuksnesī, un runāšu laipni ar tevi. Es dzirdināšu katru iztvīkušo un novārgušo dvēseli un iepriecināšu katru noskumušo dvēseli. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par pestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. [Hoz.2:16; Jer.31:25; Jes.53:5b]
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! (Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.)
II.
Antifons (Jes.66:10)
Priecājaties par Jeruzalemi un līksmojieties visi, kas to mīlējiet.
Psalms 122:1-9
Es priecājos ar tiem, kas uz mani saka: «Iesim tā Kunga namā!
* Mūsu kājas stāvēs tavos vārtos, Jeruzaleme».
Jeruzaleme, kas atkal par pilsētu uzcelta,
* kas visapkārt nostiprināta,
kurp tās ciltis iet, tā Kunga ciltis,
* kā Israēlim pavēlēts, slavēt tā Kunga vārdu.
Jo tur tie tiesas krēsli likti,
* Dāvida nama krēsli.
Vēlējiet mieru Jeruzalemei;
* lai labi klājas tiem, kas tevi mīļo.
Miers lai ir tavos mūros
* un labklājība tavās pilīs!
Savu brāļu un savu draugu labad
* es tev vēlēšu mieru.
Tā Kunga, mūsu Dieva, nama labad,
* es meklēšu tavu labumu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
* Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Kolektas lūgšana
I.

Mēs tevi lūdzam, visspēcī’gais “Dievs,
dod, ka mēs, kas pēc mūsu darbiem pelnīti topam pie’meklēti,
caur tavu žēlastību tiekam atkal at’spirdzināti.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.
II.
Žēlīgais Dievs, mēs tevi lūdzam,
šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem ar savu dziedinošo un piedodošo spē’ku
un dari mūs stiprus caur tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu,
kas dzīvo un valda ar tevi un ar Svēto Garu, viens Dievs, mūžīgi mū’žam.

Prefācija
Tiešam tā ir labi un tā piederas ‘un ir “svētīgi,
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū’žīgais “Dievs,
* visos laikos un visās ‘vietās “pateicam;
caur miesas gavēšanu tu ‘apspied “grēku,
* pacel garu, dāvini tikumu un ‘dodi “labumu.
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de’besu “pulkiem
* slavējam tavu go’dību, “dziedādami …

Postcommunio
Mēs tevi lūdzam, sirdsžēlī’gais “Dievs,
piešķir, ka tavas svētās dāvanas, kuras arvien no jauna bau’dām,
pastāvīgi saņemam ar patiesu bijību uzticīgām sir’dīm.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.

Pants
Psalms 125:1,2
(Kas uz to Kungu cer, tie nešaubīsies,
* bet mūžīgi stāvēs kā Ciānas kalns.)
Kā ap Jeruzalemi ir visapkārt kalni,
* tā ir tas Kungs ap savu tautu no šā laika mūžīgi.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā

 


SVĒTDIENAS SKOLA
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
grupā Katehēzes dievkalpojums (mācības pamati) no 11.oktobra piektdienās 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a (oktobris – maijs)
— individuāli
Pieteikties pie mācītāja

 


SARUNAS PAR BĪBELI pagaidām pārtrauktas

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana
Sestdienās plkst. 10.00 Atbildīgais: Ineta Salmiņa tālr. 27194271, 29898903