fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir trešdiena, 21. februāris, 1. Gavēņa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Eleonora, Ariadne

Litānija plūdu laikā

Tāpat kā Kristus postošai vētrai jūrā un baiļu pārņemtajiem pavēlēja būt mierā, tā arī mēs lūdzamies pēc miera plūdos. Kristus vārdi “Klusu, mierā!” (Mk 4:39) nevedina uz bezdarbību vai slinkumu. Lūgsimies dziļa miera un rūpju nozīmē, par rāmu dvēseli Dieva priekšā un par apņēmīgu ticību un izturību briesmās un nelaimēs. Bēdās esam ar mūsu tuvākajiem, kurus šī katastrofa ir smagi skārusi.

Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu!

Dievs, mēs redzam Tavu radību un tās spēku,
gan uzcelt, gan sagraut.

Tu esi parādījis mums mūsu robežas, ko spējam;
savā žēlastībā Tu mums sniedz grūtas ticības stundas.

Neskatoties uz mūsu pūlēm
mēs ne vienmēr varam novērst katastrofu.

Neskatoties uz mūsu plāniem un programmām
vētras un plūdi mūs dažkārt piemeklē.

Bet Tu esi klāt,
Tava balss ir pārāka par ūdeņiem. (Ps 29:3)

Mēs sakām Kristum līdzi: Klusu, mierā! (Mk 4:25-41, Mt 8:23-27)
Kāpjošajiem ūdeņiem: Klusu, mierā!
Visiem, kas uztraucas: Klusu, mierā!
Visiem, kas gaida glābiņu: Klusu, mierā!
Visiem, kas zaudējuši mantu un mājas: Klusu, mierā!
Visiem, kas evakuēti: Klusu, mierā!
Visiem, kas zaudējuši cerību: Klusu, mierā!
Visiem, kas noguruši: Klusu, mierā!

Kristus miers lai apņem un Kristus nodrošinājums balsta.
Kristus mīlestība lai ieskauj.

Esam plūdu briesmās,
ar nopūtām gaidīdami Tavu palīdzību, ak, Dievs.

Vienprātībā ar mūsu tuvākajiem,
gatavi būt par Tavām rokām un kājām.

Tas Kungs Savu troni cēlis virs ūdeņiem;
Tu, Kungs Savā tronī būsi valdnieks mūžīgi.
Tas Kungs lai piešķir spēku Savai tautai!
Viņš lai svētī Savu tautu ar mieru! (Ps 29:10-11)

Āmen.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]