fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir pirmdiena, 20. marts, 4. Gavēņa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Made, Irbe

Bīskapa Pāvila Brūvera sveiciens 2012. gada Vasarsvētkos

„Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” (Jņ 14:26)

Mīļie brāļi un māsas, visi, ko Dievs svētījis ar savām bagātīgajām dāvanām, visi, kas mīlat To Kungu! No sirds sveicu jūs visus Vasarsvētkos – dienā, kad ar pateicību svinam šo Jēzus vārdu, šī Viņa apsolījuma piepildīšanos! Lai mūsu sirdis no jauna pildās ar pateicību Dievam Tēvam un Dēlam, ka mēs neesam atstāti bāreņi, un Svētais Gars pie mums nācis, lai ikdienas būtu pie mums, lai mūs aizstāvētu, lai mūs mācītu un vadītu pa Patiesības ceļu!

Es paturu jūs visus savās aizlūgšanās, lai Dieva Svētais Gars šajos Vasarsvētkos no jauna pieskaras mūsu sirdīm, atver tās Dieva Vārdam, un lai mūsu sirdīs no jauna tiktu uzpūstas Svētā Gara liesmas tā, ka kļūtu redzamas Svētā Gara dāvanas, kas dotas kalpošanai draudzēm par svētību! Kā apustulis Pāvils 1. vēstulē korintiešiem raksta: „Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem, bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” (1. kor. 12:4-7)

Ļausim, lai Svētais Gars izpaužas mūsu dzīvēs kā gribēdams un iededz mūsu sirdīs karstu vēlēšanos kalpot, vai tas būtu ar laipnu vārdu, ar viesmīlību, vai ar rūpēm par citu ļaužu labklājību, vai ar mierinājumu bēdās, vai ar bērnu un jauniešu pamudināšanu sekot Kristum, vai ar dievnama un savas apkārtnes uzpošanu, vai ar ziedojumu draudzei, vai jebkuru citu labu darbu Dieva valstības uzcelšanas labā. Paliksim uzticīgi katrs savam aicinājumam, vai tas būtu liels vai mazs, un visi kopā nesīsim labu liecību tam, ka mēs patiesi esam Kristus miesa, kurā Svētais Gars mājo un tajā izpaužas visā savā krāšņumā, daudzveidībā un mīlestībā, nesot svētīgus augļus draudzē, visā Baznīcā un tautā!

Vienosimies šodien kopīgā lūgšanā ar Mārtiņa Lutera dziesmas vārdiem: „Mēs lūdzam, mūsos uzpūti, Kungs, mīlestības uguni un deldē mūsu nespēku ar Svētā Gara dāvanu.” ( Dziesma Nr. 134)

Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!

+Pāvils Brūvers

Liepājas bīskaps

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.30 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]