Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir Šodien ir sestdiena, 4. decembris, 2. Adventa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Baiba, Barba, Barbara

2. Svētdiena pēc Epifānijas

GudrieOtrā svētdiena pēc Epifānijas
Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu (Jņ.1:17).

Lasījumi: Jes.61:1-3,6a; Rom.12:6-16; Jņ.2:1-11

A: Jes.49:1-7; Ps.40:1-11; IKor.1:1-9; Jņ.1:29-41
B: ISam. 3:1-10,(11-20); Ps.139:1-6,13-18; IKor. 6:12-20; Jņ.1:43-51
C: Jes. 62:1-5; Ps. 36:5-10; IKor.12:1-11; Jņ.2:1-11
Dziesma: Kam saule ir un vairogs Dievs 366
Liturģiskā krāsa – zaļa
Introits
I.
Es pateicos tev, Kungs, no visas sirds, es sludināšu visus tavus brīnumus. Visa zeme lai tevi pielūdz un dzied tavam vārdam, tu Visaugstākais.
Gavilējiet Dievam, visa zeme, dziediet viņa vārda godībai, teiciet viņa godu. Jo vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, pilns žēlastības un patiesības un mēs redzējām viņa godību, tādu godību kā vienpiedzimušā Dēla no Tēva. Kam slāpst, tas lai nāk, un kam gribas dzert, tas lai ņem dvēseles ūdeni bez maksas.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! (Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.)
II.
Antifons (Ps.66:4)
Visa zeme lai pielūdz tevi, Dievs, un dzied tev,
lai dzied tavam vārdam, tu visaugstākais.
Psalms 66
Gavilējiet Dievam, visa zeme!
* Dziediet viņa vārda godībai, teiciet viņa godu.
Sakait uz Dievu: kāds bijājams tu esi savos darbos!
* Tavi ienaidnieki tev padosies tavas lielās varas pēc.
Lai visa zeme tevi pielūdz un tev dzied,
* lai dzied tavam vārdam!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
* Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Kolektas lūgšana
Visspēcīgais mūžīgais Dievs, kas valdi pār debesīm un ze’mi:
uzklausi žēlīgi tavas tautas lūg’šanu
un dāvā mūsu laikos tavu mie’ru.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.

Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ‘un ir “svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū’žīgais “Tēvs,
* visos laikos un visās ‘vietās “pateicam;
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirsti’gāja “miesā,
* un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir’stibas “gaismu.
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de’besu “pulkiem
* slavējam tavu go’dību, “dziedādami…

Postcommunio
Kungs, mēs lūdzam tevi, ka pie mums pieaug tava spēka iz’pausme,
lai tiekam atdzīvināti caur dievišķīgajiem Sak’ramentiem
un caur tavu žēlastību sagatavoti tavu apsolījumu sa’ņemšanai.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.

Pants
Ps.148:2
Teiciet to Kungu, visi viņa eņģeļi,
* teiciet viņu, jūs viņa karapulki.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā
 
 
KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS --grupā piektdien, 18.30 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
-- individuāli Pieteikties pie mācītāja
 
RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS
 
SVĒTDIENAS SKOLA(pagaidām nenotiek) Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)
 
SARUNAS PAR BĪBELI (pagaidām nenotiek)
 
KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)
 
Dievnama sakopšana 
[liturgical color]